FORMER DIRECTORSLate. Dr. R. Pitchai

1982-1993

Dr. G.B. Jaiprakash Narain

1998-2000

Dr. K.R. Ranganathan

1995-1998

Late Dr. S. Thayumanavan

2000-2003

Dr. K. Thanasekaran

2003-2009

Late Dr. A. Navaneetha Gopalakrishnan

2009-2012

Dr. N. Vasudevan

2012-2015